For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • Login
  • Register

  • Movie:Migrant Integration

Description

Type : Event
Date : June 7, 2018
Location : Czech Center 100 G. S. Rakovski, Sofia)

ENG below.

Мулти култи колектив представя 3 завладяващи независими късометражни филма, посветени на фантастичния и предизвикателен процес на интеграция на чуждените в три европейски държави – Чехия, Унгария и България. След прожекцията е планирана кратка дискусия с героите от филмите и чуждестранни гости от съответните държави. Филмите ще бъдат прожектирани със субтитри на английски език. 

12 юни 2018 г.
19:00 ч. 
Чешки център (ул. Г. С. Раковски 100, София)

Вход свободен с предварителна регистрация тук – https://goo.gl/forms/I0UUY6T8SiKnNMNA3

Bo Hai
26 мин, Чехия
Режисьор: Дузан Дуонг
Те мислят като чехи, говорят като чехи, но изглеждат като виетнамци. Филмът Bo Hai разглежда връзката между по-възрастното поколение виетнамци и техните деца. Премествайки се в Чехия преди години, по-възрастното поколение виетнамци започват семейни бизнеси и жертват целия си живот, за да осигурят комфорт на своите семейства. Виетнамците, родени там или пристигнали в съвсем млада възраст, са напълно интегрирани – те са отгледани от чешки детегледачки, учат в чешки училища, използват чешки имена, но същевременно губят своите културни корени. Родителите им говорят беден чешки, а децата им често не могат да пишат или четат на езика на своите прадеди. Как да разберем културата на другите, когато нямаме общ език и как се справя с това положение второто поколение виетнамци в Европа?

Reception
44 мин., Унгария
Режисьор: Zentai Lilla
Документалният филм с Reception е базиран на интервюта със семейство в унгарския град Панонхалма. За семейството е напълно естествено да приеме бежанци в собствения си дом и да ги подкрепи в първата фаза на новия им живот в Унгария. Филмът разказва за техните успехи и трудности по време на увеличаващата се анти-миграционна кампания в страната. 

Том Кърк
8 мин., България
Режисьор: Николай Василев
Кратък филм за позитивната интеграционна история на британеца Том Кърк, който намира повече поле за своята креативност и гражданска енергия в София, отколкото в Лондон. Какъв е пътят към сближаване с новата приемаща култура и какви са подводните камъни в процеса на интеграция, какви очи са нужни на чужденеца, за да разбере и приеме другия? 

Прожекцията се провежда с любезното съдействие на Чешки център.

Прожекцията е част от проекта Овластяване на общностите в Европа, финансиран от Европейския съюз по програма Европа на гражданите. 

//

Multi Kulti Collective presents three fascinating independent short movies devoted to the fantastic process of integration of foreigners in three European countries – Czech Republic, Hungary and Bulgaria. A short discussion with foreign guests from the countries concerned is planned after the screening. The films will be screened with subtitles in English.

12 June 2018
19:00 
Czech Center (100 G. S. Rakovski, Sofia) 

Entrance to the event is free of charge, however we kindly ask that you pre-register here: https://goo.gl/forms/I0UUY6T8SiKnNMNA3

Bo Hai
26 min, Czech Republic
Director: Duzan Duong
They think as Czechs, they speak as Czechs, but they look as Vietnamese. The movie Bo Hai is about the relationship between the older generation of Vietnamese with their children. Their parents moved to Czech republic, started their little businesses here and sacrificed their whole lives in order to provide for their families. Vietnamese, who were born there or came in a very young age, have fully integrated – they were raised by Czech nannies, studied Czech schools, use Czech names, but lost their cultural roots. Their parents speak a poor Czech, their children a poor Vietnamese and often can´t write or read in the language of their parents. How to understand each other´s culture, when you don´t have a common language? And how is the second generation of Vietnamese people in Europe dealing with this situation?

Reception
44 min, Hungary
Director: Zentai Lilla
The documentary builds up of interviews with a family in a Hungarian city, Pannonhalma. For the family the most evident reaction is to accept refugees to their own home to support them in the first phase of their life in Hungary. The film shows their successes, their struggles during the increasing anti-migration campaign.

Tom Kirk
8 min, Bulgaria
Director: Nikolay Vasilev
A short movie about Tom Kirk’s positive integration story, a Brit who finds more space for his creativity and civic energy in Sofia than in London. How to connect with the new host community and what are the underwater stones in the integration process, what kind of eyes does a foreigner need to understand and accept the others? 

This event is held thanks to the courtesy of the Czech Centre.

The screening is part of the Empowering Communities in Europe project, funded by the European Union under the Europe for Citizens Program.


Location

Similar Posts

Top