Welcome to the Bulgarian School - 2018 / Добре дошли в българското училище – 2018 - RefugeeOcean
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Needs

Welcome to the Bulgarian School – 2018 / Добре дошли в българското училище – 2018


  • Welcome to the Bulgarian School – 2018 / Добре дошли в българското училище – 2018
Description
Type : Fundraising
Date : August 16, 2018
Location : ul. "Ekzarh Yosif" 95, Sofia

Всички помним трепетите, свързани с първия ден в училище. Помним очакването, вълнението, плахостта при прекрачването на училищния праг. Помним първите си учители, приятелствата, лудориите в междучасията. Всяко дете има право на такива спомени. Всяко едно дете, независимо от своята националност, етнос или религия, има право на образование.

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ подкрепя бежанци и търсещи закрила в процеса на интеграция и адаптация в България. Ние вярваме, че образованието е една от най-важните стъпки в този процес, а основнo правo на децата е правото на достъп до образование.

Във връзка с началото на учебната година за трети пореден път стартираме кампания „Добре дошли в българското училище“. Целта ни е да осигурим еднакъв достъп до образователни услуги на децата бежанци, започнали или започващи своето образование в България, чрез предоставяне на необходимите за учебния процес принадлежности и пособия.

През 2017 година с помощта на индивидуални и корпоративни дарители подпомогнахме близо 100 деца от семейства на бежанци и търсещи закрила да започнат училище заедно с връстниците си.

Тази година усилията ни са насочени приоритетно към семействата, получили статут и избрали да живеят в страната ни. На 15 септември над 100 деца от тези семейства на възраст от 7 до 17 години предстои да започнат учебната година в български училища. За някои от тях това ще е първият досег с училището. Нека ги подкрепим за един успешен старт!

Как да се включите?

Направете материално дарение

Даренията от училищни пособия и принадлежности, спортни екипи, раници се приемат до 30 септември, включително. Може да ги изпратите по куриер за Ваша сметка или да ги донесете в офиса на СЖББ в град София на адрес ул. „Екзарх Йосиф“ 95, всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 ч.

По възможност дарените продукти да бъдат придружени с касова бележка за закупуването на артикулите.

Направете парично дарение 

по сметката на СЖББ в Банка ДСК ЕАД, IBANBG75STSA93000020753054, BICSTSABGSF

или

чрез PayPal, следвайки бутона Donate Now на интернет страницата ни: http://crw-bg.org/

В основанието за плащане, моля посочете референция към кампанията: „Училище“.

Ако дарявате чрез PayPal, не забравяйте да изпишете наименованието на организацията като получател: Council of Refugee Women in Bulgaria.

Споделете

Споделете информация за кампанията в социалните мрежи или разкажете за нея на вашите познати и близки.

Защо да участвате?

Подкрепете кампанията „Добре дошли в българското училище – 2018“, защото:

i. Всяко дете има право на образование и заслужава да има своите вълнуващи спомени от училище;

ii. За децата бежанци и техните семейства образованието е ключов фактор и предпоставка за тяхната успешна адаптация и интеграция в нашето общество;

iii. Семействата на децата бежанци нямат възможност да осигурят необходимите училищни пособия, изисквани в училище, което се оказва пречка за посещаването на учебни занятия.

Заедно можем да дадем шанс на 100 деца от бежански семейства да учат български език, да откриват нови хоризонти и да разширяват познанията си за заобикалящия ги свят, да развиват потенциала си, да общуват с българските си съученици и да създават приятелства.

Очакваме Ви до 30 септември 2018 г.!

Нека дадем възможност на децата бежанци да прекрачат прага на българското училище заедно с връстниците си, да получават знания и да срещат приятели, за да се включат успешно в обществото ни.

За контакти: телефон 0876 766588 или електронен адрес  svetlana.b.todorova@gmail.com

ENGLISH HERE!

We all remember the feelings associated with the first day at school. We remember the expectations, the excitement, the timidity of crossing the school threshold. We remember our first teachers, friendships, the funny things done during the breaks. Every child has the right to experience this and to have such memories. Every child, regardless of his nationality, ethnicity or religion, has the right to education.

“Council of Refugee Women in Bulgaria” Association supports refugees and asylum seekers in the process of their integration and adaptation in Bulgaria. We believe that education is one of the most important steps in this process, and the fundamental right of children is the right of access to education.

In connection with the beginning of the school year, we are launching a campaign “Welcome to the Bulgarian School” for the third time in a row. Our goal is to provide equal access to educational services to refugee children who have started or are going to start their education in Bulgaria, by providing the necessary school supplies for the educational process.

In 2017, with the help of individual and corporate donors, we helped nearly 100 children from refugee and asylum seekers families to start school together with their peers.

This year, our efforts are focused on families who have been granted status and choose to live in our country. On September 15, over 100 children from these families aged 7 to 17 are about to start the school year in Bulgarian schools. For some, this will be the first touch with the school. Let us support them for a successful start!

Get involved

Make a material donation!

Donations of school supplies and accessories, sports equipment and backpacks are accepted until September 30. You can send them by courier at your expense or bring them to our office – Sofia 1000, 95 Ekzarh Yosif Street, every working day from 9:00 to 17:00.

When it is possible, donated products should be accompanied by a receipt for the purchase of the items.

Make a cash donation!

on the account of CRWB in DSK Bank EAD, IBANBG75STSA93000020753054, BICSTSABGSF

or

via PayPal, following the Donate Now button on our website: http://crw-bg.org/

For the reason for payment, please provide a reference to the Campaign: “School”.

If you donate through PayPal, be sure to write the name of the organization as a recipient: Council of Refugee Women in Bulgaria.

Share the campaign!

Share campaign information on social networks or tell them about your friends and family.

Why to participate?

Support the “Welcome to the Bulgarian School – 2018” campaign because:

i. Every child has the right to education and deserves to have his exciting school memories;

ii. For refugee children and their families education is a key factor and a prerequisite for their successful adaptation and integration in our society;

iii. Families of refugee children are unable to provide the necessary school supplies required at school, which is an obstacle to attending classes.

Together we can give 100 children of refugee families the chance to learn Bulgarian language, to open new horizons and to expand their knowledge of the world around them, to develop their potential, to communicate with their Bulgarian classmates and to create friendships.

We are expecting you by September 30, 2018!

Let us allow refugee children to enter the classrooms in the Bulgarian schools together with their peers, to get knowledge and to meet friends. This is the way to join successfully in our society.

For contacts: 0876 766588 or e-mail address svetlana.b.todorova@gmail.com

Mention adforest.scriptsbundle.com when calling seller to get a good deal

 


Location
Similar Posts
Top RO Android App
RO Android App